ZASADY I WARUNKI ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 12 kwietnia 2022 r.

Niniejsza witryna internetowa (Collective202study.com) ma na celu wyłonienie potencjalnych uczestników badania klinicznego (COLLECTiVE202), w ramach którego oceniany jest eksperymentalny lek o nazwie „VE202” przeznaczony do stosowania w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która odwiedza witrynę. Sponsorem badania oraz tej witryny jest Vedanta Biosciences, Inc. – firma biotechnologiczna z siedzibą pod adresem 19 Blackstone Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, USA (Stany Zjednoczone). „My” oznacza Vedanta Biosciences.

Użytkownicy tej witryny mogą znaleźć na niej kryteria udziału w badaniu COLLECTiVE202, które pozwolą im samodzielnie ocenić, czy mogą się do niego kwalifikować. Użytkownicy, którzy uznają, że mogą kwalifikować się do badania, otrzymają listę ośrodków prowadzących badanie, z którymi mogą skontaktować się, by uzyskać więcej informacji na temat potencjalnego udziału. Ostateczną decyzję dotyczącą udziału Użytkownika w badaniu podejmie i zatwierdzi personel ośrodka prowadzącego badanie na podstawie historii medycznej Użytkownika, wyników testów oraz innych informacji. Samo spełnienie wymagań w ramach samodzielnej oceny dokonywanej przez Użytkownika NIE oznacza, że Użytkownik może się kwalifikować do badania i że wyrażona zostanie zgoda na jego udział.

Ta witryna internetowa ma charakter czysto informacyjny. Korzystanie przez Użytkownika z witryny NIE tworzy żadnego stosunku prawnego, na podstawie umowy lub w inny sposób, między Nami lub ośrodkiem prowadzącym badanie a Użytkownikiem albo sponsorem a Użytkownikiem lub innym Użytkownikiem. Korzystanie z witryny i decyzja dotycząca kontaktu z ośrodkiem prowadzącym badanie znajdującym się na udostępnionej liście mają charakter dobrowolny i do niczego nie zobowiązują.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYNY INTERNETOWEJ, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH ORAZ WSZELKICH ŚWIADCZONYCH USŁUG. TYM SAMYM WITRYNA, INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE ORAZ WSZELKIE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE I AKCEPTOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, SĄ SZCZEGÓLNIE WYŁĄCZONE I WYKLUCZONE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA INTERNETOWA, INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, CAŁKOWICIE BEZPIECZNE LUB ŻE WSZELKIE AWARIE ZOSTANĄ WYKRYTE I NAPRAWIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ LUB JAKOŚĆ WITRYNY, INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH LUB JAKICHKOLWIEK ŚWIADCZONYCH USŁUG.

Nie sprawujemy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za osoby trzecie związane z tą witryną, informacje w niej zawarte lub świadczone usługi, w tym między innymi za wymienione na liście ośrodki prowadzące badanie, które są niezależnymi wykonawcami i nie podlegają naszemu kierownictwu i kontroli.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody lub wydatki wynikowe, pośrednie, karne, specjalne, retorsyjne lub przypadkowe ani za szkody lub wydatki wszelkiego rodzaju wynikające z utraty spodziewanych zysków, zakłócenia działalności, utraty możliwości korzystania, utraty przychodów, uszkodzenia danych, utraty wartości firmy, kosztów kapitałowych, utraty lub uszkodzenia mienia lub sprzętu oraz utraty reputacji, a także wszelkich innych podobnych szkód lub strat wynikających z umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt (w tym zaniedbania lub odpowiedzialności obiektywnej) lub w inny sposób w związku z korzystaniem z witryny internetowej, informacji w niej zawartych oraz świadczonych usług lub wynikających z takiego korzystania, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub wydatków.

Ponieważ Użytkownicy nie rejestrują się w witrynie ani nie podają swoich imion i nazwisk w inny sposób, żadne dane osobowe Użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, nie są zachowywane, gromadzone ani udostępniane. Samodzielna ocena Użytkowników dotycząca spełniania przez nich kryteriów udziału w badaniu jest anonimowa. Decyzja o skontaktowaniu się z wymienionym na liście ośrodkiem prowadzącym badanie należy tylko i wyłącznie do Użytkownika, a witryna nie udostępnia żadnych informacji pozwalających na identyfikację ani innych informacji o Użytkowniku żadnemu ośrodkowi prowadzącemu badanie ani innej osobie trzeciej. Nie gromadzimy żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika.

Witryna może zawierać łącza do witryn osób trzecich, takich jak ośrodki prowadzące badanie. Nie zarządzamy witrynami osób trzecich ani ich nie kontrolujemy. Jeśli Użytkownik udostępnia dane osobowe w witrynach, do których prowadzą łącza, dane te podlegają polityce prywatności tych witryn i/lub obowiązującemu prawu. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, reklamach, produktach, usługach lub innych materiałach dostępnych lub znajdujących się w witrynach, do których odsyłają te łącza.

Aby zapewniać sprawne działanie witryny i jej skuteczność, gromadzimy pewne ograniczone informacje analityczne, które nie zawierają żadnych danych osobowych ani informacji umożliwiających identyfikację Użytkowników, takie jak adresy IP, polecający adres URL (jeśli dotyczy), lokalizacja na poziomie miasta, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, a także korzystamy z usług analitycznych, takich jak Google Analytics, które wykorzystują zestaw plików cookie do gromadzenia informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez identyfikowania poszczególnych użytkowników i z których korzystamy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik może zdecydować o niewykorzystywaniu plików przez Google Analytics tutaj. Ponadto witryna nie śledzi w inny sposób użytkowników, którzy ustawili w przeglądarce opcję „Do Not Track”.

Stosujemy środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Żadna witryna nie jest jednak w 100% bezpieczna i nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do Serwisów lub do nas, a Użytkownik przesyła takie informacje na własne ryzyko.

Nie gromadzimy świadomie od Użytkowników ani nie zabiegamy o informacje umożliwiające identyfikację osób, w tym dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych Warunków i zasad oraz Polityki prywatności w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Data najnowszej aktualizacji niniejszych Warunków i zasad oraz Polityki prywatności znajduje się powyżej.

Witryna internetowa, informacje w niej zawarte, wszelkie świadczone usługi oraz niniejsze Warunki i zasady oraz Polityka prywatności podlegają prawu stanu Massachusetts, bez względu na jego normy kolizyjne.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków i zasad oraz Polityki prywatności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 857-706-1427 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres
legal@vedantabio.com.